Historik

Året var 1912. Dalsjöfors höll på att omvandlas från en ren jordbruksbygd till ett fabriksamhälle. Nykerhetsrörelsen växte som en motkraft till supandet som var en plåga under och efter husbehovsbränningens tid. Människor hade ett behov av att organisera sig för att bättre kunna hävda sina intressen i olika sammanhang. Man hade inga lokaler att hålla till i för sina sammankomster.
Trots lång arbetsvecka som också inkluderade arbete på lördagar använde de sin ringa fritid för att bygga bland annat Dalsjöforsparken, Gårdavallens idrottsplats i Dalsjöfors mm. Dalsjöforsparken bildade en  förening där intresserade köpte andelar och därmed skapade det kapital som var nödvändigt för byggande. Med denna tillgång samt eget oavlönat arbete och en stark idealitet byggde de parken som de sedan drev vidare. Utöver en intensiv studiecirkelverksamhet och arrangemang av olika slag inrättades också ett folkbibliotek som också drevs ideellt. Biblioteket upphörde när Dalsjöfors kommun startade bibliotek på 1950-60-talet.

Alltjämt drivs Dalsjöforsparken ideellt. Vi har inga driftsbidrag från stat, kommun eller landsting. Fortfarande äger allmänheten och föreningar anläggningen i form av andelar. Andelsägarna utser på årsmöte en styrelse som handhar den löpande verksamheten.

Det finns i dag inte många parker kvar i vårt område, Vi har det tufft ekonomiskt. För ett antal år sedan var anläggningen konkurshotad. Styrelsen har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att få lokalerna upprustade, ändamålsenliga och trivsamma. Det är ett arbete vi ständigt jobbar med. En stor investering som gjordes är en miljövänlig och kostnadseffektiv värmepumpsanläggning med bergvärme för uppvärmning av fastigheterna. Denna investering på cirka 280.000:- är inte bra bara ur miljö och kostnadssynpunkt. Den är också en viktig åtgärd för att säkra parkens framtid då värmepumpsanläggningen bidrar till kostnadseffektivitet. Inga bidrag eller anslag har kunnat erhållas för denna åtgärd. Huvudbyggnaden har målats, vi har idag också media i form av projektor och duk, portabel hiss till scenerna, hörselteknisk utrustning, trådlöst bredband.

Medlemmarnas och styrelsens uppfattning är att parken även i fortsättningen skall vara en trivsam och naturlig samlingsplats för bygdens folk.

  /Styrelsen